Глагол -амын (сказуемость)
Ряд 1. ыиүу. Категория: Глаголы а,я,ы э,е,и ө,ү о,ё,у,ю
Мен(я) -амын/-ймын -емин/-ймин -өмүн/-ймүн -омун/-ймун
Сен(ты) -асың/-йсың -есиң/-йсиң -өсүң/-йсүң -осуң/-йсуң
Сиз(вы,вежливо) -асыз/-йсыз -есиз/-йсиз -өсүз/-йсүз -осуз/-йсуз
Ал(он,она) -ат/-йт -ет/-йт -өт/-йт -от/-йт
Биз(мы) -абыз/-йбыз -ебиз/-йбиз -өбүз/-йбүз -обуз/-йбуз
Силер(вы) -асыңар/-йсыңар -есиңер/-йсиңер -өсүңөр/-йсүңөр -осуңар/-йсуңар
Сиздер(вы,вежливо, мн.ч) -асыздар/-йсыздар -есиздер/-йсиздер -өсүздөр/-йсүздөр -осуздар/-йсуздар
Алар(они) -ышат/-шат -ишет/-шет -үшөт/-шөт -ушат/-шат
Отрицание(мн.ч) -ышпайт/-шпайт -ишпейт/-ишпейт -үшпөйт/-үшпөйт -ушпайт/-ушпайт
Слова: Мен барамын - Я пойду. Алар окушат - Они учатся. Сиз бийлейсиз - Вы танцуете.