Местоимение (притяжательное, принадлежность)
Ряд 1. ыиүу. Категория: Местоимения а,я,ы э,е,и ө,ү о,ё,у,ю
Менин -м/-ым -м/-им -м/-үм -м/-ум
Сенин -ң/-ың -ң/-иң -ң/-үң -ң/-уң
Сиздин -ңыз/-ыңыз -ңиз/-иңиз -ңүз/-үңүз -ңуз/-уңуз
Анын -сы/-ы -си/-и -сү/-ү -су/-у
Биздин -быз/-ыбыз -биз/-ибиз -бүз/-үбүз -буз/-убуз
Силердин -ңар/-ыңар -ңер/-иңер -ңөр/-үңөр -ңар/-уңар
Сиздердин -ңыздар/-ыңыздар -ңиздер/-иңиздер -ңүздөр/-үңүздөр -ңуздар/-уңуздар
Алардын -сы/-ы -си/-и -сү/-ү -су/-у
Слова: Менин отургучум - Мой стул. Сиздин ачкычыңыз - Ваш ключ.(в.ф.).
Менин ачкычым - Мой ключ Сенин ачкычың - Твой ключ Сиздин ачкычыңыз - Ваш ключ.(в.ф.) Анын ачкычы - Его, ее ключ Биздин ачкычыбыз - Наш ключ Силердин ачкычыңар - Ваш ключ. (мн.ч.) Сиздердин ачкычыңыздар - Ваш ключ. (в.ф. + мн.ч.) Алардын ачкычы - Их ключ